ping命令加入时间戳并写入文本

  • 内容
  • 评论
  • 相关

近日公司业务系统不稳定,总是出现问题,怀疑跟网络有很大的关系据此需要检测下网络状况。当然得用ping了,但是这个命令没有时间显示,即使看到了超时的也不能知道当时的时间,导致无法准确的判断。

所以在网上找了个脚本案例,脚本如下:

Dim args, flag, unsuccOut
args=""
otherout=""
flag=0

If WScript.Arguments.count = 0 Then
WScript.Echo "Usage: cscript tping.vbs [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]"
WScript.Echo " [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]"
WScript.Echo " [-r count] [-w timeout] destination-list"
wscript.quit
End if

For i=0 to WScript.Arguments.count - 1
args=args & " " & WScript.Arguments(i)
Next

Set shell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set re=New RegExp
re.Pattern="^Reply|^Request|^来自|^请求"

Set myping=shell.Exec("ping" & args)

while Not myping.StdOut.AtEndOfStream
 strLine=myping.StdOut.ReadLine()
'WScript.Echo "原数据" & chr(9) & strLine
 r=re.Test(strLine)
 If r Then
WScript.Echo date & " "& time & chr(9) & strLine
flag=1
 Else
unsuccOut=unsuccOut & strLine
 End if
Wend

if flag = 0 then
WScript.Echo unsuccOut
end if

把以上脚本保存为ping.vbs,并拷贝到需要执行的机器上,并在需要执行的机器上打开命令提示符,键入

cscript D:\ping.vbs X.X.X.X -t -l 1024 >> D:\X.X.X.X.txt

回车后便可在保存目录下新建了X.X.X.X.txt的日志,效果如下:

QQ截图20170117102544

 

同时也把脚本放上来有需要的可直接下载

下载 “ping.zip” ping.zip – 已下载430次 – 642 B

评论

0条评论

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注